Menu Sluiten

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Kompassie gedane aanbiedingen en door haar gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende leveringen van diensten met betrekking tot reading, healing, trainingen, workshops, lezingen of anderszins, hoe ook genaamd en in welke vestiging ook gegeven. Daar onder vallen alle producten en diensten die op deze website ‘Kompassie’ en Kompassie voor organisaties worden aangeboden. Waar hieronder cursus of cursist wordt genoemd worden workshops, trainingen respectievelijk deelnemers daaraan inbegrepen. 2. Deze algemene voorwaarden gelden steeds in samenhang met de voor verschillende reading, healing, trainingen en workshops van toepassing zijnde bijzondere bepalingen welke op de daarvoor bestemde formulieren zijn vermeld of mededelingen, aanvullende bepalingen en toezeggingen door Kompassie aan jou schriftelijk of per mail vermeld. 3. Aanbiedingen van Kompassie, waar ook gedaan, opgegeven prijzen daaronder begrepen, zijn steeds vrijblijvend en onder voorbehoud van (prijs-)wijzigingen en programma- en roosteraanpassingen. Het doorgang vinden van aangekondigde trainingen en workshops is er steeds afhankelijk van of zich daarvoor voldoende cursisten hebben aangemeld, zulks altijd naar inzicht en beoordeling van Kompassie. Uiterlijk een week voor de geplande aanvangsdatum ontvang je bericht van Kompassie wanneer de training of workshop geen doorgang vindt. 4. Bij inschrijving kun je de cursus binnen 14 werkdagen, maar niet binnen 1 week voor aanvang vrijblijvend annuleren. Na 14 werkdagen en binnen een week voor aanvang van de cursus is annuleren niet meer mogelijk en is deelnemer het volledige bedrag aan Kompassie verschuldigd. 5. Je dient het verschuldigde bedrag voor aanvang van de training of workshop te voldoen. Als je Kompassie gemachtigd hebt het verschuldigde bedrag te incasseren, dien je er zorg voor te dragen dat voldoende saldo beschikbaar is. Wanneer je de training of workshop af wilt breken nadat de workshop of training inmiddels is aangevangen, dan ben je het volledige bedrag aan Kompassie verschuldigd. De in deze alinea bedoelde bedragen zullen ineens opeisbaar zijn en komen niet in aanmerking voor termijnbetaling als bedoeld in artikel 7 van deze voorwaarden. 6. De door Kompassie aangeboden workshops en trainingen hebben in belangrijke mate te maken met persoonlijke ontwikkeling en ontplooiingsprocessen. Toelating tot workshops en trainingen geschiedt in volgorde van aanmelding, maar Kompassie is binnen het kader van de afwegingen die zij heeft te maken met het oog op de belangen van zowel individuele cursisten als cursusgroepen, steeds gerechtigd aangemelde cursisten niet (verder) tot groepen toe te laten. 7. Indien je gebruik maakt van aangeboden mogelijkheden tot betaling van verschuldigde cursusgelden in termijnen, dan dienen die termijnen steeds op tijd aan Kompassie te worden voldaan. Indien je in gebreke blijft met tijdige betaling van (een van) zodanige termijnen, dan ben je in gebreke en zal het restant van het verschuldigde cursusgeld ineens opeisbaar worden, zonder dat een aanmaning vereist zal zijn. 8.  Indien je niet tijdig betaalt, zal je geacht worden in verzuim te zijn zonder dat een aanmaning vereist is en wordt aan Kompassie over de verschuldigde bedragen een rente ad 1% per maand of gedeelte daarvan verschuldigd vanaf het moment van opeisbaarheid tot de dag der algehele voldoening. 9. Indien Kompassie door de wanbetaling van jou zich genoodzaakt ziet haar vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening komen van jou en door Kompassie op deze kunnen worden verhaald. 10. Indien Kompassie besluit een workshop of training tussentijds of voortijdig te beëindigen, zal alleen het cursusgeld over de reeds plaatsgevonden activiteiten worden geïncasseerd. Eventueel vooruit betaald cursusgeld zal zo spoedig mogelijk terugbetaald worden aan jou. 11.In geval van tussentijds of voortijdig beëindigen van de workshop of training door Kompassie blijf je onverminderd het cursusgeld verschuldigd over reeds aangeboden activiteiten binnen de workshop of training, ook als je geen gebruik hebt gemaakt van deze activiteiten. 12. De directeur sluit alle vormen van aansprakelijkheid uit van elke vorm van schade (psychisch, emotioneel, fysiek alsook materieel) opgedaan voor, tijdens, na en ten gevolge van de gevolgde workshop of training.. 13. Bij klachten kun je in eerste instantie terecht bij de directeur van Kompassie. Als binnen 7 dagen geen overeenstemming is bereikt, dan kun je jezelf wenden tot de geschillencommissie. Het adres kun je vinden op de website. 14. Alle informatie die door jou aan Kompassie wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. 15. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Kompassie is het Nederlandse recht van toepassing.